បដាទំព័រ

- ដំណោះស្រាយ -

  • ជាតិសរសៃរុក្ខជាតិ
  • សម្ភារៈផ្លាស្ទិច

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផ្លាស្ទិចភាគច្រើនប្រើសម្ភារៈផ្សេងៗនៃសំណល់ប្លាស្ទិកដើម្បីផលិតបន្ទះប្លាស្ទិក។

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផ្លាស្ទិចភាគច្រើនប្រើសម្ភារៈផ្សេងៗនៃសំណល់ប្លាស្ទិកដើម្បីផលិតបន្ទះប្លាស្ទិក។